عنوان : آموزش کامل طراحی سایت - درس ده(متخصصین ایران)
متخصصین ایران طراحی سایت

آر اس اس چیست؟

RSS مخفف Really Simple Syndication به معنی تشکیل ارتباط های بسیار ساده است. آر اس اس فایلی با فرمت خاص (XML) می باشد که شامل آخرین عناوین سایت های خبری، وبلاگ ها و سایت هایی از این دست می باشد. در واقع آر اس اس فرمتی برای خروجی اطلاعات می باشد. با به روز شدن سایت، فایل ار اس اس آن به طور خودکار به روز می شود. محتویات فایل های آر اس اس را می توان به کمک نرم افزار های مخصوص مشاهده کرد.

با گسترش روزافزون وب، دستیابی به محتوای مورد نیاز و به روز، کار مشکل و زمان بریست. آر اس اس این مشکل را حل می کند. ار اس اس این امکان را می دهد که به راحتی و بدون نیاز به مشاهده روزانه سایتهای مورد علاقه ، از محتوا و به روز رسانی های آنها مطلع شوید. وظیفه اصلی آر اس اس قابل دستیابی کردن اطلاعات و صرفه جویی در زمان است. با استفاده از آر اس اس می توانید آخرین عناوین سایت های دیگر را با به روز رسانی خودکار در سایت خود قرار دهید.

شاید در بسیاری از سایت ها با تصاویر و عبارات زیر مواجه شده باشید. این ها نمونه هایی از خروجی سایت ها هستند. با کلیک بر روی این عبارات، به صفحه خروجی سایت وارد می شوید. شما با دادن این آدرس به نمایشگر های آر اس اس، می توانید محتویات آن را مشاهده کنید.

rss   rss

فرمت RSS

همان طور که قبلا اشاره شد RSS چیزی به جز یک XML نشانه گذاری شده با تگ های مخصوص نیست. کد زیر یک نمونه ساده RSS را نشان می دهد.IranASP.NET New Articles RSS Feed 
fa-IR 
(c) 2004 by IranASP.NET 
Sun, 08 Aug 2004 06:11:37 GMT 
Sun, 08 Aug 2004 06:11:37 GMT 
IranASP.NET rss generator 


کاهش حجم خروجی در ASP.NET 
http://www.iranasp.net/articles/showarticle.aspx?articleid=154 
Sun, 25 Jul 2004 19:30:00 GMT 


اجازه بدهید به تگ های این سند کمی دقیق تر نگاه کنیم

: تشکیل دهنده تگ ریشه سند است که شامل نسخه سند RSS هم می باشد. آخرین نسخه RSS نسخه 2 است. 
: گره ریشه سند RSS می تواند تگ هم داشته باشد. این تگ هم به نوبه خود می تواند شامل گره های , و باشد.
: مشخص کننده عنوان سند RSS است. <br /> <link> : این تگ URL سایت ارایه دهنده RSS را مشخص می کند. <br /> <description> : جزییات و اطلاعات بیشتر مربوط به این سند را مشخص می کند. <br /> <copyright> : اطلاعات مربوط به کپی رایت سند را مشخص می کند. <br /> <generator> : این تگ Application ای که این سند را ساخته معرفی می کند. <br /> <br /> علاوه بر تگ های بالا، یک سند RSS می تواند یک یا چند تگ <item> داشته باشد. تگ <item> مشخص کننده همان محتوایی است که می خواهید به اشتراک بگذارید مثلا یک مقاله یا یکی از پست های یک وبلاگ. هر تگ <item> به علاوه شامل زیرگره های زیر است.<br /> <br /> <title> : این تگ عنوان آیتم را مشخص می کند مثلا عنوان مقاله. <br /> <link> : این تگ URL آن آیتم را نشان می دهد مثلا آدرس مقاله در وب. <br /> <description> : این تگ آیتم را توصیف می کند، در مورد یک مقاله می تواند شامل خلاصه مقاله باشد. <br /> <pubDate> : این تگ تاریخ انتشار آن آیتم را نشان می دهد. فرمت معمول برای نمایش این تاریخ به صورت Sun, 25 Jul 2004 12:00:00 GMT است.</span></span></p> <p dir="rtl">  </p> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">چگونه یک سند RSS بسازیم ؟</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">حالا که با ساختار یک فایل RSS آشنا شدید، به سراغ دات نت می رویم. چگونه در دات نت یک فایل RSS بسازیم؟ دات نت مجوعه ای غنی ای از کلاس های مرتبط با XML دارد. برای ساختن فایل RSS ما از کلاس XML Text writer استفاده می کنیم. ولی می خواهیم یک راه حل کلی داشته باشیم که با هر وب سایتی کار کند. معنی این حرف این است که کد ما باید مستقل از یک جدول یا یک فیلد خاص در دیتابیس سایت باشد. برای این کار ما یک کلاس در VS.NET می سازیم. منبع تگ های <item> سند XML ما هم یک دیتاست است که از جدول دلخواه ما در دیتابیس ساخته می شود. کلاسی که قصد نوشتن آن را داریم ویژگی ها (properties) و متدهای (methods) زیر را دارد:</span></span></p> <p dir="rtl">  </p> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ویژگیها (properties)</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Outputstream : یک شی جریان ( Stream ) که خروجی سند در آن نوشته می شود. <br /> RssTitle : مقدار تگ <title> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند. <br /> PublisherUrl : مقدار تگ <link> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند. <br /> Description : مقدار تگ <description> را در تگ <channel> مشخص می کند. <br /> Copyright : مقدار تگ <copyright> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند. <br /> Generator : مقدار تگ <generator> را در زیر تگ <channel> مشخص می کند. <br /> ItemSource : تعیین کننده شی دیتاستی است که سطرهای آیتم را شامل می شود. <br /> ItemTitleField : نام Datacolumn ( ستون داده ای در دیتاست ) که مقدار تگ <title> از تگ <item> را نشان می دهد. <br /> ItemURLField : نام Datacolumn که مقدار تگ <link> از تگ <item> را مشخص می کند. <br /> ItemDescriptionField : نام Datacolumn که مقدار تگ <description> از تگ <item> را معرفی می کند. <br /> ItemPublicationDateField : نام Datacolumn که مقدار تگ <pubDate> از تگ <item> را نشان می دهد.</span></span></p> <p dir="rtl">  </p> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">متدها</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">PublishRss : این متد سند نشانه گذاری شده RSS را در Outputstream می نویسد. در زیر کد کامل کلاس RSS را می بینید، توجه کنید که برای سادگی و نمایش سریع به جای properties از متغیرهای عمومی ( Public ) استفاده شده است.</span></span></p> <div align="center" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <table border="0" width="80%"> <tbody> <tr> <td> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Public Class Rss<br /> Public OutputStream As Stream<br /> Public RssTitle As String<br /> Public PublisherUrl As String<br /> Public Description As String<br /> Public Copyright As String<br /> Public Generator As String<br /> Public ItemSource As DataSet<br /> Public ItemTitleField As String<br /> Public ItemUrlField As String<br /> Public ItemDescriptionField As String<br /> Public ItemPublicationDateField As String<br /> Public Shared Function PublishRss(ByVal r As Rss)<br /> Dim writer As New XmlTextWriter(r.OutputStream, System.Text.Encoding.ASCII)<br /> writer.WriteStartElement("rss")<br /> writer.WriteAttributeString("version", "2.0")<br /> writer.WriteStartElement("channel")<br /> writer.WriteElementString("title", r.RssTitle)<br /> writer.WriteElementString("link", r.PublisherUrl)<br /> writer.WriteElementString("description", r.Description)<br /> writer.WriteElementString("copyright", r.Copyright)<br /> writer.WriteElementString("generator", r.Generator<br /> For Each row As DataRow In r.ItemSource.Tables(0).Rows<br /> writer.WriteStartElement("item")<br /> writer.WriteElementString("title", row(r.ItemTitleField))<br /> writer.WriteElementString("link", row(r.ItemUrlField))<br /> writer.WriteElementString("description", row(r.ItemDescriptionField))<br /> writer.WriteElementString("pubDate", CType(row(r.ItemPublicationDateField), DateTime).ToString("ddd, dd MMM yyyy 12:00:00 tt G\MT"))<br /> writer.WriteEndElement()<br /> Next<br /> writer.WriteEndElement()<br /> writer.WriteEndElement()<br /> writer.Flush()<br /> End Function<br /> End Class</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl">  </p> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">در کد کلاس بالا متد PublishRss مهمترین اتفاقی است که در کلاس می افتد. ابتدا ما یک نمونه از کلاس System.XML.XmlTextwriter ساخته ایم. این کلاس سریع ترین راه برای نوشتن اسناد XML است. بعد OutputStream را به تابع پاس کرده و encoding سند را مشخص کردیم. در مورد این کد از ASCII استفاده شده است. بعد از این شروع به نوشتن بخش های مختلف سند RSS خودمان کردیم. در کلاسXmlTextwriter ما از متدهای زیر برای نوشتن سند خودمون استفاده کردیم:<br /> <br /> WritestartElement : این متد تگ شروع را برای یک تگ خاص می نویسد (هر تگ شامل یک تگ شروع هست و یک تگ پایان مثلا <channel> تگ شروع و <channel/> تگ پایان می باشد) .<br /> WriteAttributeString : خواص تگ باز فعلی را می نویسد.<br /> WriteElementString : مقدار هر تگ که بین تگ شروع و تگ پایان قرار دارد را می نویسد. <br /> WriteEndElement : تگ پایان را برای تگی که اخیرا باز بوده می نویسد. نیازی نیست که تگ های داخلی تر را مشخص کنید. <br /> Flush : این متد، تمام خروجی های بافر>شده را به مقصد منتقل می کند. <br /> <br /> توجه کنید که شما باید متدهای WriteStartElement و WriteEndElement را برای بهتر شکل دادن به سند خودتان استفده کنید.</span></span></p> <p dir="rtl">  </p> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ساختن وب فرم ASP.NET</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">حالا که یک کلاس کلی نوشتیم، می تونیم از این کلاس در وب فرم خودمان استفاده کنیم. یک ساختار که به عنوان نمونه می توانید در بانک اطلاعاتی از آن استفاده کنید به شکل زیر می باشد. از اطلاعات این ساختار در بانک اطلاعاتی برای ساخت سند RSS استفاده می گردد.</span></span></p> <div align="center" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <table border="0" width="80%"> <tbody> <tr> <td> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Article_ title - Varchar (255) <br /> Article_ Description -Varchar (1000) <br /> Article_ url - Varchar (255) <br /> Article_ pubdate - DateTime</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ما به کمک یک تابع به نام GetDataSet اطلاعات را به دیتاست می دهیم، این دیتاست به عنوان منبع برای تولید فایل RSS مورد استفاده قرار می گیرد. برای پر کردن دیتاست از یک DataAdapter استفاده می کنیم :</span></span></p> <div align="center" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <table border="0" width="80%"> <tbody> <tr> <td> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Function GetDataSet() as DataSet<br /> Dim cnn as New SqlConnection("connection string here")<br /> sql = "select * from sometable order by Article_pubdate desc"<br /> Dim da As New SqlDataAdapter(sql,cnn)<br /> Dim ds as New DataSet()<br /> da.Fill(ds,"MyArticles")<br /> Return ds<br /> End Function</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">برای ایجاد یک خروجی RSS از محتوای سایت، باید یک نمونه از کلاس Rss که نوشتیم بسازیم، سپس ویژگی های مختلف آن را مقداردهی کنیم و سپس متد GetDataSet را فراخوانی کنیم. بعد از اینکه دیتاست را بدست آوردیم فقط کافی است که خصوصیت ItemSource شئ گرفته شده از کلاس Rss را به همین دیتاست مقدار دهیم. به علاوه دو خصوصیت از شئ response یعنی ContentEncoding و ContentType را هم مقدار می دهیم.</span></span></p> <div align="center" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <table border="0" width="80%"> <tbody> <tr> <td> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load<br /> Dim r As New Rss<br /> Dim ds As DataSet = GetDataSet()<br /> r.OutputStream = Response.OutputStream<br /> r.RssTitle = "DotNetBips.com Latest Articles"<br /> r.PublisherUrl = Request.Url.Host<br /> r.Description = "DotNetBips.com - Applying.NET"<br /> r.Copyright = "Copyright (C) DotNetBips.com."<br /> r.Generator = "DotNetBips.com RSS Generator"<br /> r.ItemSource = ds<br /> r.ItemTitleField = "Article_title"<br /> r.ItemDescriptionField = "Article_Description"<br /> r.ItemPublicationDateField = "Article_pubdate"<br /> r.ItemUrlField = "Article_url"<br /> Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8<br /> Response.ContentType = "text/xml"<br /> Rss.PublishRss(r)<br /> Response.End()<br /> End Sub</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">حالا تابع PublishRss را فراخوانی می کنیم و شئ گرفته شده از کلاس Rss را به این تابع پاس می کنیم. تمام شد! حالا یک خروجی XML بر اساس استاندارد RSS داریم.</span></span></p> <div>  </div> <br /> <br /> </font></td> </tr> </table> <table style="background-color: aliceblue; width: 100%;"> <tr> <td> <br /> <p style="font-weight: bold;">نظر شما درباره این مطلب: </p> <br /> <textarea name="ctl00$ContentPlaceHolder2$TuserIdea" id="ContentPlaceHolder2_TuserIdea" style="width: 80%;" rows="5" placeholder="نظر شما بعد از تایید مدیران سایت نمایش داده خواهد شد"></textarea> <br /> <input type="submit" name="ctl00$ContentPlaceHolder2$SendIdea" value="ارسال نظر برای مطلب (محصول)" id="ContentPlaceHolder2_SendIdea" /> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td> <div style="overflow: hidden; width: 100%;"> </div> </td> </tr> </table> <br /> <div> <h1 style="color:white;"> مطالب مشابه </h1> <div class="matlab_box" > <div class="wrap_matlab"> <p style="font-size:9pt;position:absolute;bottom:5px;float:left; ">2</p> <h1 style="font-size:13pt;"> آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس نخست</h1> <br /> <img src="/images/HTML/2.jpg" style="border:solid;border-width:2px;border-radius:100px; max-height:150px;" width="200" alt="متخصصین ایران طراحی سایت" /> <p dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 51); line-height: 22px; text-align: justify;">اساس آموزش طراحی سایت ارائه شده در این بخش .....</span></span></span></p> <br /> <a id="ContentPlaceHolder2_GridView_Products_linkProduct_0" class="moreimg" href="CompleteNews.aspx?pid=2"><img src="/images/menu/more.jpg" alt="آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس نخست (اطلاعات بیشتر) " /></a> </div> <div class="wrap_matlab"> <p style="font-size:9pt;position:absolute;bottom:5px;float:left; ">4</p> <h1 style="font-size:13pt;"> آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس سه</h1> <br /> <img src="/images/HTML/4.jpg" style="border:solid;border-width:2px;border-radius:100px; max-height:150px;" width="200" alt="متخصصین ایران طراحی سایت" /> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">مدیریت پیوندها: کار با HyperLink</span></span></h1> <br /> <a id="ContentPlaceHolder2_GridView_Products_linkProduct_1" class="moreimg" href="CompleteNews.aspx?pid=4"><img src="/images/menu/more.jpg" alt="آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس سه (اطلاعات بیشتر) " /></a> </div> <div class="wrap_matlab"> <p style="font-size:9pt;position:absolute;bottom:5px;float:left; ">3</p> <h1 style="font-size:13pt;"> آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس دو</h1> <br /> <img src="/images/HTML/3.jpg" style="border:solid;border-width:2px;border-radius:100px; max-height:150px;" width="200" alt="متخصصین ایران طراحی سایت" /> <p dir="rtl">  </p> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اصول درج متن</span></span></h1> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 22px; color: rgb(102, 102, 102);">تابحال توانسته اید یک صفحه فارسی برای شروع کار تهیه کنید. حال برای نوشتن متن.....</span></span></span></h1> <p dir="rtl">  </p> <div>  </div> <p dir="rtl">  </p> <p dir="rtl">  </p> <p dir="rtl">  </p> <p dir="rtl">  </p> <br /> <a id="ContentPlaceHolder2_GridView_Products_linkProduct_2" class="moreimg" href="CompleteNews.aspx?pid=3"><img src="/images/menu/more.jpg" alt="آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس دو (اطلاعات بیشتر) " /></a> </div> <div class="wrap_matlab"> <p style="font-size:9pt;position:absolute;bottom:5px;float:left; ">5</p> <h1 style="font-size:13pt;"> آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس چهار</h1> <br /> <img src="/images/HTML/5.jpg" style="border:solid;border-width:2px;border-radius:100px; max-height:150px;" width="200" alt="متخصصین ایران طراحی سایت" /> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">معرفی تگ های متا</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">بدون شک وقتی اقدام به فراگیری طراحی سایت نموده اید آنقدر هوشمند...</span></span></p> <br /> <a id="ContentPlaceHolder2_GridView_Products_linkProduct_3" class="moreimg" href="CompleteNews.aspx?pid=5"><img src="/images/menu/more.jpg" alt="آموزش کامل طراحی سایت (متخصصین ایران)- درس چهار (اطلاعات بیشتر) " /></a> </div> <div class="wrap_matlab"> <p style="font-size:9pt;position:absolute;bottom:5px;float:left; ">6</p> <h1 style="font-size:13pt;"> آموزش کامل طراحی سایت(متخصصین ایران) - درس پنجم</h1> <br /> <img src="/images/HTML/6.jpg" style="border:solid;border-width:2px;border-radius:100px; max-height:150px;" width="200" alt="متخصصین ایران طراحی سایت" /> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">طراحی جدول</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">به طور کلی از جدول برای طراحی فضای قالب وب...</span></span></p> <br /> <a id="ContentPlaceHolder2_GridView_Products_linkProduct_4" class="moreimg" href="CompleteNews.aspx?pid=6"><img src="/images/menu/more.jpg" alt="آموزش کامل طراحی سایت(متخصصین ایران) - درس پنجم (اطلاعات بیشتر) " /></a> </div> <div class="wrap_matlab"> <p style="font-size:9pt;position:absolute;bottom:5px;float:left; ">7</p> <h1 style="font-size:13pt;"> آموزش کامل طراحی سایت(متخصصین ایران) - درس شش</h1> <br /> <img src="/images/HTML/7.jpg" style="border:solid;border-width:2px;border-radius:100px; max-height:150px;" width="200" alt="متخصصین ایران طراحی سایت" /> <h1 dir="rtl" style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">آموزش CSS</span></span></h1> <p dir="rtl" style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">واژه CSS مخفف Cascade Style Sheets جهت طراحی انواع ...</span></span></p> <br /> <a id="ContentPlaceHolder2_GridView_Products_linkProduct_5" class="moreimg" href="CompleteNews.aspx?pid=7"><img src="/images/menu/more.jpg" alt="آموزش کامل طراحی سایت(متخصصین ایران) - درس شش (اطلاعات بیشتر) " /></a> </div> </div> <hr /> </div> </div> </th> </tr> <tr> <th> <footer class="footer-distributed" style="position:relative;bottom:0px;right:0px;"> <div class="footer-left"> <p class="footer-links"> <a href="/default.aspx">صفحه نخست</a> | <a href="/products.aspx">خدمات</a> | <a href="/projects.aspx">نمونه کارها</a> | <a href="/Daily.aspx?code=All">آموزش</a> | <a href="/aboutus.aspx">درباره ما</a> | <a href="/contactus.aspx">تماس با ما</a> </p> <p class="footer-company-name">متخصصین ایران © 1386</p> </div> </footer> </th> </tr> </table> </form> </body> </html>