عنوان : مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه) بهمن1394
متخصصین ایران طراحی سایت

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –(1390)

• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)

• مبحث دوم ( نظامات اداري )- ويرايش 1384

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392)

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392)

مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )-(1382)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان‌ برقي )- (1392)

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-( 1389)

•مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) (1391) 

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)

• اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي 

• مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها

• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها 

• راهنماهاي مقررات ملي ساختمان

تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
نظر شما درباره این مطلب:
مطالب مشابه